Nur Ahmet Kurban

Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban
Dahili Tel: 1874

 

1. Adı Soyadı: Nur Ahmet KURBAN

Yüksek Lisans Tez Başlığı : Yirminci Yüzyılda Uygurca Kur’ân Çalışmaları, Danışman: Doç. Dr. Ömer Aydın. (2002)

Doktora Tez Başlığı : Mekke Ekolünün Oluşumu Ve Kur'ân Tefsirindeki Yeri, Danışman: Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR. (2008)

2 Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent,        Tefsir,                 Gümüşhane Üniversitesi,                         2010.

3. Eserler

3.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Kurban, N., “Tevbe Sûresi Beşinci Âyetininin Neshettiği İddia Edilen Âyetlerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 20, Yıl: 2009, ss. 165-206, İstanbul(2009).

2. Kurban, N., "Muhammed Zarîf ve Tefsir Anlayışı", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1, c. 1, sayı: 1, ss. 1-34.

3. Kurban, N., "Geçmişten Günümüze Çince Kur’ân Çalışmaları Üzerine", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2012 ss. 89 -4118

4. Nur Ahmet Kurban, "İslam Kaynaklarına Göre Sebt Yahudilerinin Maymuna Dönüştürülmesi Meselesi", Marife Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 1, Bahar 2013, 9-27.

5. Nur Ahmet Kurban, "Kur'an Tefsiri ve Gelişim Süreci Üzerine", Anayurt Dergisi, yıl: 2013, sayı: 3. ss. 7-34.

 

4. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Kurban, N., “Çağdaş Uygur İslam Düşüncesinin Önderi Abdulkadir Damolla”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Bilig dergisi, Bahar/ 2010, sayı 53, ss.167-182, Ankara (2010)

2. Kurban, N., “Mevâlî Müfessirlerin Kur’ân Tefsirinin Oluşumuna Katkıları ve Onlara Yöneltilen Eleştiriler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4 sayı: 16, Kış 2011, ss. 259-273, Ordu (2011).

3. Nur Ahmet KURBAN, "Dâvet Adamlığından Devlet Adamlığına: Sabit Damolla", Turkish Studies dergisi, Volume 9/1 Winter 2014, p. 521-536, ANKARA-TURKEY,  Ss, 313-325.

4. Nur Ahmet KURBAN, Mûsâ Cârullâh’ın (1875-1948) Yaptığı Kur’ân Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies dergisi, önümüzde sayısında yayınlanacaktır.

5. Nur Ahmet KURBAN, İdil Ural'dan Kaşgar'a Bir Müfessirin Hayatı: Ahmed Ferîd Kârî el-Abbâsî (1887-1939), Usûl İslam Araştırmaları, Sayı: 16, Temmuz-Aralık 2011, Mayıs, 2014.

5. Ansiklopedide Madde Yazarlığı

1. Nur Ahmet KURBAN, "Buğra, Mehmet Emin", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, İstanbul 2016, ss. 215-216.

2. Nur Ahmet KURBAN, "Dâmolla, Abudülaziz Cengizhan", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, İstanbul 2016, ss. 307-308.

3. Nur Ahmet KURBAN, "Dâmolla, Sâbit", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-1, İstanbul 2016, ss. 309-311.

 

6. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Nur Ahmet KURBAN, "İdil Ural’dan Kaşgar’a Bir Müfessirin Hayatı: Ahmed Ferîd Kârî El-Abbâsî", Gerçek Türkoloji: Türki Halkların Dil, Edebiyaı, Tarih ve Kültürü, VII. Uluslararası Türkoloji Konferansı, Rusya Federasyonu Tataristan 7 Şubat 2014.

2. Nur Ahmet KURBAN, "Mehmet Emin Buğra Hareketinin Dinsel Dinamikleri", Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Doğu Türkistan Vakfı, 7 Ekim 2015 İstanbul.

 

7. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Kurban, N.,  “Mekke Tefsir Ekolünün Ulûmu’l-Kur’ân İlgili İlgili Görüşleri”, İlim Yayma Vakfı Kur’ân Tefsir Akademisi Geçmişten Günümüze Kur’ân İlimleri Ve Tefsir Usûlü, ss. 491-513, İstanbul (2008).

 

8. Kitap

1. Nur Ahmet KURBAN, Din, İnsan ve Toplum, Siyer Yayınları, 2016 (Uygurca).

2. Nur Ahmet KURBAN, Din, İnsan ve Cemiyet, Siyer Yayınları 2016.

 

 9. Çeviriler

1. Muti, İ.,  “Uygurların İslam’ı Kabul Ettikleri İlk Dönemlerdeki İslam Medreseleri”, Bilim ve Sanat Vakfı Divan İmi Araştırmalar, 2002/1, Yıl 7, Sayı: 12, ss. 299-311, İstanbul (2002). (Bu çalışma, İbrahim Mutî’nin “Bulak” dergisinin 1993 yıllık sayısında yayınlanan makalesinin tercüme edilmiştir)

2. Musa Carullah, Kur’ân-ı Kerim Âyetlerinin Mu‘ciz İfadelerine Göre Ye’cûc, (Sadeleştiren: Nur Ahmet KURBAN), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Cilt 2 / Sayı 4: Temmuz 2013, 250-282.

 

10. Verdiği Dersler:

1. Lisans

Kur’an Fonetiği

Tefsir usulü

Tefsir Tarihi

Tefsir Metinleri

Kur’an-ı Kerim Meal Okumaları

2. Yüksek Lisans

Klasik Tefsir Okumaları

3. Doktora

Mukayeseli Tefsir Okumaları

11. Yönettiği Tezler

            Simatu’t-Tefsir fi’l-Karni’l-Hamis li’l-Hicrî (Devam ediyor)

12. Yürüttüğü Projeler

1. TRT Radyosuna “Din ve Toplum”,  (52 Parça Metin) konulu proje kapsamında metin yazarlığı yapmıştır. Dili Türkçe ve Uygurcadır, (2014)

2. TRT Radyosuna “İslam Dininin Örnek Şahsiyetleri” (26 Parça Metin) konulu proje kapsamında metin yazarlığı yapmıştır. Dili Uygurcadır, (2015)

13. Çeviriler

14.1. Makale

1. Muti, İ.,  “Uygurların İslam’ı Kabul Ettikleri İlk Dönemlerdeki İslam Medreseleri”, Bilim ve Sanat Vakfı Divan İmi Araştırmalar, 2002/1, Yıl 7, Sayı: 12, ss. 299-311, İstanbul (2002). (Bu çalışma, İbrahim Mutî’nin “Bulak” dergisinin 1993 yıllık sayısında yayınlanan makalesinin tercüme edilmiştir)

2. Musa Carullah, Kur’ân-ı Kerim Âyetlerinin Mu‘ciz İfadelerine Göre Ye’cûc, (Sadeleştiren: Nur Ahmet KURBAN), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Cilt 2 / Sayı 4: Temmuz 2013, 250-282.

15. Atıflar:

16.1. Aydar H., “Uygurlarda Kur’an Çalışmaları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, bilig, Kış/ 2004, sayı 28, ss.137-171, Ankara (2004). (Kurban, N., Yirminci Yüzyılda Uygurca Kur'an Çalışmaları,(İ.Ü.Sos. Bil. Ens. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, basılmamış Yüksek Lisan Tezi, Danışman Doç. Dr. Ömer Aydın), İstanbul (2002).

17.2. Aydar., Hidayet, Türklerde Anadilde İbadet Meselesi-Başlangıçtan Cumhuriyet Dönime Kadar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi, sayı: 14, yıl: 2006, ss. 47-65. (İbrahim Muti, Uygurların İslam’ı Kabul Ettikleri İlk Dönem İslam Medreseleri” (Çev. Nurahmet KURBAN), Divan Araştırmaları Dergisi, Bilim ve Sanat Vakfı, yıl 2002, sayı 12, 301-304).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90