Hilmi KARAAĞAÇ

Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ
Dahili Tel: 6516

Kişisel Sayfa

1. Adı Soyadı: Hilmi KARAAĞAÇ

2. Doğum Tarihi: Çankırı-1976  

3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ Kelam ABD

Ankara Üniversitesi

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Temel İslam Bilimleri/ Kelam ABD

Ankara Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı : İslam Kelamı’nda Tevlid Nazariyesi, Danışman: Prof. Dr. İlhami GÜLER.

Doktora Tez Başlığı  ve Danışmanı : Hasan Hanefi’nin Kelam İlmini Yenileme Projesi, Danışman: Prof. Dr. İlhami GÜLER.

5. Akademik Unvanlar :

Yardımcı Doçent Doktor.             Kelam                   Gümüşhane Üniversitesi        2010- ?

6. Eserler

6.1. Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Eserler

6.1.1. Karaağaç, H., "Maturidî Düşünce Sisteminde İman Anlayışı", Ekev Akademi Dergisi, 2011, Yıl: 15, s: 49 (Güz), ss. 65-80.

6.1.2. Karaağaç, H., "İtikadî Mezheplerde İman-İslam İlişkisi", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/2, s: 103-120.

6.1.3. Karaağaç, H.,"Arslanzade'nin 'Risaletün Latife fî Beyâni'l-İman Lugaten ve Şer'an ı'nde Ehli'l-Lisan' adlı eserinin tahkik ve tercemesi", Iğdır Ünv.Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 2012/2, ss.167-182.

6.1.4. Karaağaç, H., "Ehl-i Sünnet'e Göre Tekfir Problematiği", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2013, Sayı, 40, s.163-186.

6.1.5. Karaağaç, H., "Kemâlüddin el-Endicânî ve Sıdku'l-Kelam fî İlmi'l-Kelam Adlı Eseri" Turkish Studies, Volume 8/12, Fall 2013, s.635-647.

6.1.6. Karaağaç, H., "İlk Dönem Fütüvvetnamelerine Göre Ahîliğin İtikadî Temelleri" Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Iğdır, 2013/2, s.41-70.

6.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Kitap Tanıtımı

6.2.1. GELENEK VE YENİLENME-Kadîm Gelenek Karşısındaki Duruşumuz- Hasan Hanefi, (Terc. M. Emin Maşalı), Otto Yay. Ankara 2011, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012/1, c. 1, sayı: 1

6.2.2. AHMED B. HANBEL’İN CERH VE TA’DÎL ANLAYIŞI Ali Çolak, Işık Akademi Yayınları, İzmir 2011, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012/1, c. 1, sayı: 1 4

6.3. Ulusal/Uluslararası Sempozyum

6.3.1. Karaağaç. H., "Fütüvvetnameler Bağlamında Ahîliğin İtikadî Temelleri", 2. Uluslararası Ahîlik Sempozyumu, Kırşehir, 19-20 Eylül, 2012.

6.3.2. Karaağaç, H. "Din Eğitiminin Kalkınmadaki Rolü - Türkiye Örneği" Kahire Üniversitesi Daru'l-Ulûm Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü 17. Uluslararası Sempozyumu, Kahire 14-15 Nisan 2013

6.3.3. Karaağaç, H."Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî'de Dünya ve Ahiret Algısı". 1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013, Gümüşhane

6.3.4. Karaağaç,H. "Bir Kelam Metni Olarak Kasideler ve Ali b. Osman el-Oşî'nin Emâlî Kasidesi" Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimler Arası İlişkiler Sempozyumu, Bişkek-Kırgızistan, 28-30 Nisan 2014.

6.4. Çeviri:

6.4.1. Emr-i bi'l-Ma'ruf ve Nehyi ani'l-Münker (Hasan Hanefi'den), Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i, (Derleyen : Recep Alpyağıl) (2. cilt, ss.963-972), İz Yayıncılık, İstanbul,2014.

   7. Atıflar

Özcan Taşçı, "Çağdaş Kelam Düşüncesi", Kelam El Kitabı (ed: Ş. Ali Düzgün) Ankara 2012, s. 182-183. ("Hasan Hanefi’nin Kelam İlmini Yenileme Projesi" adlı doktora tezine atıf). 

  8. İdari Görevler

Kelam Anabilim Dalı Bşk .                Gümüşhane Üniversitesi / İlahiyat Fak.        2011-

  9. Verdiği Dersler:

Lisans:

-İslam İnanç Esasları

-Kelam Okulları

-Sistematik Kelam I-II

Yüksek Lisans:

-İlk Dönem Dini Akımlar

-Ehl-i Sünnet Kelamı

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90