Berat SARIKAYA

Anabilim Dalı Başkanı
Kelam Anabilim Dalı ABD Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA
Dahili Tel: 1965

Kişisel Sayfa

1. Adı Soyadı: Berat SARIKAYA

2. Doğum Tarihi: 1975

3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Atatürk Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ Kelam

Atatürk Üniversitesi

2008

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Temel İslam Bilimleri/ Kelam

Atatürk Üniversitesi

 2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı : İbn Teymiyye’de Tevhid Anlayışı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammed YAZICI.

Doktora Tez Başlığı  ve Danışmanı : Genlere Müdahale – İlahi Kader İlişkisi ve Doğurduğu Bazı Teolojik Problemler: Prof Dr. Mevlüt ÖZLER.

5. Akademik Unvanlar

İş Deneyimi / Akademik Unvanlar 

Görevi

Görev Yeri

Yıl

İmam-Hatip

Diyanet İşleri Başkanlığı

1997-2002

İmam-Hatip

Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Mrkz. (Müftülük ihtisası)

2002-2004

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2004-2011

Öğr. Gör.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2011-2013

Yrd. Doç. Dr.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eserler

6.1. Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Eserler

6.1.1. Sarıkaya, B., "İnsan Allah İletişimi ve Tevessül", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, Yıl: 3, s: 5, ss. 114-136.

 6.1.2. Sarıkaya, B., "İbn Teymiyye’nin Tevhid Anlayışı ve Pratik Tevhid Vurgusu", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, Yıl: 4, s: 7, ss. 91-114.

 6.1.3.Sarıkaya, B., “İcmâ Delili Üzerindeki İhtilaf ve Delalet Bakımından İtikadi Konularda İcmâ”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 15 (2017): 319-342.

 6.1.4.Sarıkaya, B., Şeren, Z., “İnsan Sorumluluğu ve Fiillerine Etkisi Bağlamında Sabır ve Tevekkül Kavramları”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, Yıl: 6, s: 11, ss. 68-88.

6.2. Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

6.2.1. Sarıkaya, B., "Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî’nin Ulûhiyyet Anlayışı", 1. Uluslararası Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî Sempozyumu, Gümüşhane, 3-5 Ekim, 2013.

6.2.2. Sarıkaya, B., “Mâverâünnehir Bölgesinin İslam Düşüncesine Katkısı-Mâturîdîlik”, Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimler arası İlişkiler Sempozyumu, Bişkek/Kırgızistan, 28-30 Nisan 2014.

6.2.3. Sarıkaya, Berat, “Modern Dönem Kelamında Tema ve Yöntem Tartışması” konulu tebliğin müzakeresi, XXI. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu, Gaziantep, 13-15 Mayıs 2016.

6.3. Ulusal Kitap/Kitap Editörlüğü

6.3.1. Sarıkaya, B., Genlere Müdahale-İlahi Kader İlişkisi ve Doğurduğu Teolojik Problemler, Pınar Yayınları, İstanbul 2014.

6.3.2. Çatak, A., Sarıkaya, B., Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimler arası İlişkiler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014.

7. Atıflar

7.1. Koçak, Muhammet, “İslam Düşüncesinde Varlık ve Yaşam Değeri Açısından İnsan”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi) 2015, “Sarıkaya, B.,Genlere Müdahale-İlahi Kader İlişkisi ve Doğurduğu Teolojik Problemler, Pınar Yayınları, İstanbul 2014.”  s. 90-113 ve 135-145’e atıf.

    7.2. Fidan, Yılmaz, “Legal Discussions On Surrogate Motherhood”, Journal of International Health Sciences And        Management, Volume:1, Issue:1, October 2015, “Sarıkaya,            B.,Genlere Müdahale-İlahi Kader İlişkisi ve Doğurduğu Teolojik     Problemler, Pınar Yayınları, İstanbul 2014.” s. 114’e atıf.

    7.3.Çatak, Adem, Mağripli Sûfi Abdurrahman b. Yusuf el-Licâî, Kalem Yayınevi, Trabzon 2016, “Sarıkaya, B.,Genlere Müdahale-İlahi Kader İlişkisi ve Doğurduğu Teolojik Problemler,   Pınar Yayınları, İstanbul 2014.” s. 139’a atıf.

    7.4.Yılmaz, Nurullah, “Modern Arap Şiirinde Düşünsel Boyut”, Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, 2017, ss. 253-261, “Sarıkaya, Berat, İslam Düşüncesinde Tevhid - İbn Teymiyye Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2013.” Elektronik kitaba atıf, s. 56, 57.

    7.5.Koca, Ferhat, “İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni ve Genel Karakteristiği”, İlahiyat Akademi Dergisi, Ekim 2015, ss. 15-70, “Sarıkaya, Berat, İslam Düşüncesinde Tevhid - İbn Teymiyye Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2013.” Elektronik kitaba atıf.

   7.6.Koca, Ferhat, “İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni ve Genel Karakteristiği”, İlahiyat Akademi Dergisi, Ekim 2015, ss. 15-70, “Sarıkaya, Berat, “İbn Teymiyye'nin Tevhid Anlayışı ve Pratik Tevhid Vurgusu”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, V/7.” Makaleye atıf.

8. Dergi Editörlüğü

8.1. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  2013-2017

9. İdari Görevler

9.1. Anabilim Dalı Başkanlığı,           Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri-Kelam, Eylül 2014-

9.2. Bölüm Başk. Yrd., Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri-Kelam,          Nisan 2015-Ağustos 2016

9.3. Bölüm Başkanlığı, Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Ağustos 2016-

10. Bilimsel Kuruluşlarda Uzmanlık

10.1.Türkiye Biyogüvenlik Kurumu, http://www.tbbdm.gov.tr/

11. Konferanslar

11.1.Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Eğitimi kapsamında  “Gençlik ve Anlam Arayışı” adlı konferans, Gümüşhane - Merkez - Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi konferans salonu, 28.05.2014.

11.2.“Kalıtım, Çevre ve Din İlişkisi” adlı konferans, Oş Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, 29.04.2014.

11.3.“İnsanın Kaderi-Pasif Kader Anlayışından Aktif Kader Anlayışına” adlı konferans, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 08.12.2015.

12. Verdiği Dersler:

Lisans:

-İslam İnanç Esasları

-Kelam Tarihi

-Kelam Okulları

-Klasik Kelam Metinleri

-Günümüz Kelam Problemleri

Yüksek Lisans:

-Günümüz İnanç Sorunları ve Kelam

-Kelam Metodolojisi ve Kaynakları

-İnsan Hürriyeti Problemi

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90