Fetullah YILMAZ

Anabilim Dalı Başkanı
İslam Hukuku Anabilim Dalı ABD Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Fetullah YILMAZ
Dahili Tel: 1886

Kişisel Sayfa

1. Adı Soyadı: Fetullah YILMAZ

2. Doğum Tarihi: 1977

3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Dokuz Eylül Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ İslam Hukuku.

Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

Doktora

Temel İslam Bilimleri/ İslam Hukuku.

Ankara Üniversitesi

2010

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : İslam Hukukunda Hukuki Yükümlülüğü Edaya İmkan Sağlayan Kudret, Danışman: Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı : İslam Hukukunda Vesail-Makasıd İlişkisi, Danışman: Prof Dr. Şamil DAĞCI.

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent        İslam Hukuku                        Gümüşhane Üniversitesi        2010-

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.Yüksek Lisans Tezleri

Ünal, O., “Güncel Ticari İlişkilerde Îne Satışı”, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, 2015.

Hasan Seyis, “İslam Hukukuna Göre Şahitliğin Gizlenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, devam ediyor.

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

E.1. İbn Hazm’da İcmâ Kavramı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 21, 2013, s. 131-158.

E.2. Teklif Şartı Olarak “Anlama” Ve Şer’î Hitabın Dilini Bilmeyenlerin Durumu,Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/3, c. 3, sayı: 6, s, 160-172.

E.3. Ömer Nasuhi Bilmen’e Göre İntihar ve Nedenleri: Din Psikolojisi ve İslam Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme (Abdullah Dağcı ile), Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Ocak 2015, Sayı: 12, s, 433-460.

E.4. İbn Receb el-Hanbelî, "Kelime-i Tevhidi Yaşamak", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Jully/Temmuz-2012 Year/Yıl: 1 Issue/Sayı: 2, ss. 308-335. (Tercüme).

E.5. İslam Hukuku Açısından Satım Akdinde Teslim Masrafları, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Nisan 2016, Cilt: 7, Sayı: 16, ss. 171-187.

E.6. “Sübhâneke Duası ‘Ve Celle Senâüke İle Beraber” -Bir Uygulamanın Fıkhî Arka Planı-, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Nisan 2016, Cilt: 7, Sayı: 17, ss. 14-24.

E.7. Fıkıh İlminde Mesele Kavramı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2016, cilt: XVI, sayı: 1, ss. 189-217.

E.8. Mutabakat, Tazammun ve İltizam Delâletlerinin Kökeni ve Fıkıh Usûlüne Girişi, Usûl: İslam Araştırmaları, 2016, sayı: 26, ss. 101-136.

E.9. Nesib, Seyyid, “Hanefî Fıkhının Esasları, Kıyas ve Borçla İlgili Meseleler-I”, (Sadeleştirme), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: V, sayı: 9, ss. 226-241.

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

   B.1. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Makasıd Düşüncesi, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013, Gümüşhane.

   B.2.  Fıkıh İlminin Teşekkülünde Vakıanın (Sosyal Gerçeklik) Yeri, Uluslararası “İslamî İlimlerin Teşekkülü ve İslamî İlimler Arası İlişkiler” Sempozyumu, 23-30 Nisan 2014, Bişkek-KIRGIZİSTAN.

   B.3. Oflu Muhammed Emin Efendi’nin Fıkıhçılığı, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Trabzon.

7.3. Ulusal Kitaplar

Fıkhî Açıdan Fiyatı Etkileyen Faktörler, İlâhiyât, Ankara, 2016, ss. 270.

7.4.1. Tercüme:

C.1. İmam Gazâlî, Aldananlar, Semerkand, İstanbul 2013, 88 s., 15. Baskı. (Kitap).

C.2. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, Gönüllerin İlacı, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane, 2013, 55 s. (Kitap).

8.İdari Görevler

   Farabi Koordinatörlüğü, Gümüşhane Üniversitesi, 2011-2015

   Anabilim Dalı Başkanı, Gümüşhane Üniversitesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı      2014-

   Kütüphane, Basım ve Yayın Komisyonu Başkanı, Gümüşhane Ü. İlahiyat F. 12/05/2015

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90