Yılmaz FİDAN

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz FİDAN
Dahili Tel: 1958

Kişisel Sayfa

1. Adı Soyadı: Yılmaz FİDAN

2. Doğum Tarihi: 1973

3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ İslam Hukuku.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Temel İslam Bilimleri/ İslam Hukuku.

Marmara Üniversitesi

2007

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı : İslâm Hukukuna Göre Boşamada İrade ve Beyan Uygunluğu,  Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal YILDIZ.

Doktora Tez Başlığı  ve Danışmanı : Ebüssuûd'un Fıkhî Meseleleri Çözümündeki Metodu, Danışman: Prof Dr. Mehmet  ERDOĞAN.

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent , İslam Hukuku, Gümüşhane Üniversitesi    2010-

 

6. Diğer Yayınlar :

Yılmaz Fidan, “Namaz İbadeti ve Namazı Anlamak” Siyer-i Nebi Dergisi, İstanbul, Yıl:2 Sayı:8, 48-50.

 

7. Kitaplar:

Yılmaz Fidan ve diğerleri, Sorulu Cevaplı Temel Dini Bilgiler,  Mart Matbaacılık Yayınları, İstanbul 2009.

Fidan, Yılmaz, Ebüssuûd'un Fıkhî Meseleleri Çözümündeki Metodu, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013. (Yayımlanmış Kitap)

 

8.   Uluslararası Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler:

Fidan, Yılmaz, “Gümüşhânevî’de Aile Hukuku: Nikâh-Talâk ve Âdâbı”, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013, Gümüşhane.

 

9.  Ulusal Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler:

Fidan, Yılmaz, “Fıkhî Görüşler Açısından Risâle-i Nur Külliyatı ve Dört Mezhep İmamının Görüşlerinden Kaynakları”,  Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2013, Şanlıurfa.

 

10. Çeviriler

Yılmaz FİDAN, “Rasûlullah’a İtaatin Gerekliliği”, Siyer-i Nebi Dergisi, İstanbul, Yıl: 2 Sayı: 7, Dr. Mustafa es-Sibâî, es-Sünnetü ve mekânetühâ fi’t-teşrîi’l-İslâmî, Beyrut 1985, s. 49-58’ den çeviri.

 

11. Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanmış Çeviri:

“İslâm Hukukunda Şahitlerin Adalet Soruşturması: Tezkiye”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, 2011, ss. 231 -239,  Ahmed Fethî BEHNESÎ, Nazariyyetü’l-isbât fi’l-fıkhi’l-cinâiyyi’l-İslâmî,  Beyrut: Dârü’ş-Şurûk, 1983, s. 47-53’ ten çeviri.

 

12. Konferanslar:

1. Diyanet İşleri Başkanlığı Gümüşhane İl Müftülüğü, 2011 yılı Kutlu Doğum Haftası Yurtiçi Etkinlikleri Kapsamında “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi” Konulu Konferans, Gümüşhane İli Kürtün İlçesi Kürtün Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu Salonu, 20.04.2011, saat: 14:30

2. Memur Sendikaları Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikası Köse İlçe Temsilciliği Tarafından Kutlu Doğum Münasebetiyle Düzenlenen Programda Sunulan “Hz. Peygamberin Merhameti” Konulu Konferans, Gümüşhane İli Köse İlçesi 60. Yıl İlköğretim Okulu Konferans Salonu, 27.04.2011, saat 19:30

 

13. Atıflar:

1. Arslan, Emine, Nukûllü Fetva Mecmûaları ve Mehmed Fıkhî’nin el-Ecvibetü’l-Kâni‘a Adlı Eserinin Bunlar Arasındaki Yeri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2010, (41 ve 42. sayfalarda)  (Fidan, Yılmaz, Ebüssuûd'un Fıkhî Meseleleri Çözümündeki Metodu, Doktora Tezi, İstanbul 2007) adlı doktora tezime atıf.

2. Sofuoğlu, Hadi, İslam Hukukunun Uygulanması Açısından Manisa Şer‘iye Sicilleri (1625-1650), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2010, (100, 104, 120 ve 135. sayfalarda) yukarıda adı geçen doktora tezime atıf.

3. Temizer, Aydın, “Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Mekanetuhu fi’l-Luga ve’l-Edeb”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2, sayı: 41, ss. 203-220, (206, 207, 208. sayfalarda) aynı eserime atıf.

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90