Saffet KARTOPU

Bölüm Başkanı
Din Psikolojisi Anabilim Dalı ABD Başkanı
Doç. Dr. Saffet KARTOPU
Dahili No: 1952

 Kişisel Sayfa

1. Adı Soyadı: Saffet KARTOPU

2. Unvanı: Doç. Dr.

3. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite/Kurum

Yıl

Lisans 1

İlahiyat

Çukurova Üniversitesi

2002

Lisans 2

Kamu Yönetimi

Anadolu Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans 1

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Psikolojisi

Çukurova Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans 2

Kamu Yönetimi

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

2011

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Psikolojisi

Erciyes Üniversitesi

2012

 

 

Yüksek Lisans-1 Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama,Danışman: Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2006.

Yüksek Lisans-2 Proje Başlığı ve Proje Danışmanı: Osmanlı Borçları ve Duyun-u Umumiye İdaresi, Danışman: Prof. Dr. Onur Ender ASLAN, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2011.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: Kaygının Kader Algıları İle İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği), Danışman: Doç. Dr. Ali KUŞAT, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2012.

4. Akademik Unvanlar ve Görevler:

Yrd. Doç. Dr.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri - Din Psikolojisi   

2012-2015

Doç. Dr.

 

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri - Din Psikolojisi   

2015- Devam ediyor.

5. Yayınlar

5.1. Kitaplar

5.1.1. Saffet KARTOPU,  (2015), Öz Yeterlilik, Kimlik Duygusu ve Dindarlık Eğilimi, Gümüşhane Üni. Yayınları.

5.1.2.Saffet KARTOPU,  (2013), Kaygının Kader Algılarıyla İlişkisi: Kahramanmaraş Örneği, Gümüşhane Üni. Yayınları.

5.2. Kitap Bölümleri

5.2.1. Abdullah Özbolat, Saffet Kartopu, (2014), “İsyan İle Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı”, Kültür Ve Din İçinde (Derleyenler: M. Ali Kirman, Abdullah Özbolat), Adana: Karahan Yayınları.

5.2.2. Kimlik Ve Din, Bölüm Adı:(Kimlik Ve Din) (2016)., Özbolat Abdullah,Kartopu Saffet,  Karahan Kitapevi, Editör:Abdullah Özbolat, Mustafa Macit, Basım Sayısı:1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3049146)

5.3. Article in the International RefereeJournals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

5. 3.1. Kartopu Saffet (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Öz Yeterlilik ve Kimlik Duygusu Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 481-500. (Yayın No: 3048181).

5. 3.2. Kartopu Saffet (2016). Öz Yeterlilik Algısında Dindarlık Eğiliminin Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss3550 (Yayın No: 3048425).

5. 3.3. Dağcı Abdullah,Kartopu Saffet (2016). Unıversıty Students’ Perceptıons Regardıng The Holy Qur’an: A Metaphorıcal Study On Muslım Turk Sample. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 11(7), 101-120., Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.9695 (Yayın No: 3047523).

5. 3.4. Aktaş Hamza,Kartopu Saffet (2016). Üniversite Ğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerine Göre Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Yayın No: 3048890).

5. 3.5. Kartopu Saffet,Hacıkeleşoğlu Hızır (2016). Dindarlık Eğiliminin Kimlik Duygusu Kazanımındaki Rolü. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Yayın No: 3048664).

5. 3.6. Saffet KARTOPU, Abdullah DAĞCI, (2015), “Üniversite Öğrencilerinin Hz Muhammed’e Yönelik Algıları: Metaforik Bir Araştırma”, (Universitystudents’ Perceptionsregarding Of Prophetmohammad: A Metaphoricalstudy),Thejournal Of Academicsocialsciencestudies, Jassstudies, Number:34, P. 217-235, Spring II.

5. 3.7. Saffet Kartopu, Abdullah Dağcı (2015), “Tarihsel Süreçte Ensest Yasakları Ve Dinî Emirler: Mahremiyetin Psiko-Antropolojik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme”,(Prohıbıton Of Incest And Dıvıne Orders In The Historical Process: An Analysis On Psycho-Anthropological Roots of Privacy), Asosjournal-Thejournal of Academic Social Science (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), Yıl:3, Sayı:12, P. 141-160.

5.3.8. Saffet Kartopu, (2014), “Yaşamı Sürdürme Nedenlerinin Tanrı Algısıyla İlişkisi”, (Therelationshipbetweenthereasonsforlivingandtheperception of God), Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic, Volume 9/2, Winter.

5.3.9. Saffet Kartopu, (2013), “Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, (Correlation of Narcissismwiththetendencies of Religiosity: A Case Studyıntheuniversity of Gumushane),Thejournal of Academicsocialsciencestudies, Jassstudies, Volume 6 Issue 6, P. 625-649, June.

5.3.10. Saffet Kartopu, (2013), “Muhammed Esed’de Dini Değişimin Psikolojik Analizi”, (Thepsychological Analysis of Religious Conversion Inmuhammadasad),Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory of Turkishorturkic, Volume 8/6, Spring, P. 345-364.

5.3.11. Abdullah Dağcı, Saffet Kartopu, (2014) “Mesleki Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, (An Empiricalstudy on Therelationshıpbetweenoccupationalburnoutandtendency of Religıosity),Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory of Turkishorturkic, Volume 9/8, Summer, P. 365-383.

5.3.12. Saffet Kartopu, Hasan Tanrıverdi, (2013),  “Dini Kavramlarla İlgili Algıların Oluşumunda Çocukluk Döneminin Etkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, (Theeffect Of Childhoodıntheformation Of Perceptionsaboutreligiousconcepts: A Case Studyıntheuniversity of Gumushane), Thejournal Of Academicsocialsciencestudies, Jassstudies, Volume 6 Issue 7, P. 621-656, July.

5.3.13. Saffet Kartopu, Abdullah Özbolat (2014), “Şathiyelerde Tanrı Algısı: Tipolojik Bir Yaklaşım”, (The God Perception In Sathiyes: A Typological Approach),Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic, Volume: 9/5,  P. 1299-1318.

5.3.14. Saffet Kartopu, (2012), “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kahramanmaraş Örneği)”,(Examination Of Level Of State- Trial Anxiety of Studentsandteachers İn High Schools Fromseveralvariables (A Case Study İn Thetown of Kahramanmaraş), Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Yıl: 2012, Sayı: 2, Ss.147-170.

5.3.15. Abdullah Özbolat, Saffet Kartopu, (2012), “İsyan İle Teslimiyet Arasında: Ağıtlarda Kader İnancı”,(Betweensubmissionandrebellion: Fatebelief İn Thelaments ), Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory of Turkishorturkic, Volume: 7/3, Summer, P. 1959-1972.

5.4. Article İn The National Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

5.4.1. Saffet Kartopu, (2013), “Kaygının Kader Algıları İle İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği)”, (Relationbetweenanxietyandtheperception Of Predestination: A Case Studyınthetown Of Kahramanmaras), Gümüşhaneüniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ss. 67-90.

5.4.2. Saffet Kartopu, (2013), “Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama Ve Anlamarayışı”, (Questioning of Life Inreligiousway of Life Andmeaningsearch), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ss. 238-260.

5.4.3. Saffet Kartopu, (2012), “Duyun-U Umumiye İdaresi Ve İdareyle İlgili Görüşler”,(Administration of Publicdebtsandopinionsabouttheadmistration),Gjebs (Global Journal of Economicsand Business Studies), Volume: 1, Issue: 2, Winter-2012, P. 32-40.

5.5. Ulusal/Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar

5.5. 1.Kartopu Saffet, Aktaş Hamza, Hacıkeleşoğlu Hızır (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerine Göre Suçluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği.  I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3049476)

5.5. 2. Aktaş Hamza,Kartopu Saffet (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği). Uluslararası Gençlik Ve Ahlak Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3049638)

5.5. 3.Kartopu Saffet,Hacıkeleşoğlu Hızır (2016).  Gençliğin Kimlik İnşasında Dinî Değerlerin Rolü: Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Gençliğin Gelişimi Ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri (7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri - Sakarya 2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3049382).

5.5. 4.Özbolat Abdullah,Kartopu Saffet (2016).  Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Temsiller Ve Stereotipler: Hikaye Kitapları Örneği.  Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3049783).

5.5. 5.Saffet Kartopu, Abdullah Dağcı (2015),“Ensest Yasağından İlahi Emirlere Dinî Yasakların Dönüşümü: Mahremiyetin Psikolojik Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme”,  Din, Gelenek Ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, 28-29 Mart 2015, Ordu.

5.5. 6.Saffet Kartopu, (2014),“Heterodoks İslam Anlayışında Tanrı Tasavvurunun Oluşumu: Şathiye Örneği”, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos- 7 Eylül 2014, Kazan/Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Rusya.

6. Mesleki ve İdari Görevler:

6.1. Gümüşhane Üniversitesi Senato Üyeliği-12/05/2015-…..

6.2. Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim Programları Fakülte Temsilciği-12/05/2015-…..

6.3. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı-11/03/2013-…

6.4. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fak. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı- 10/08/2012-  ….

6.5. Kahramanmaraş Mükrime Hatun Kız Tek. veMes. Lisesi Müdürlüğü- 22/02/2012- 09/08/2012

6.6. Kahramanmaraş Otelcilik ve Turizm Mes. Lisesi Müdür Yardımcılığı- 02/04/2010-21/02/02012.

6.7. MEB’e bağlı çeşitli ilk ve ortaöğretim okullarında öğretmenlik-08/09/2003-01/04/2010.

 

7. Verdiği Lisans Dersleri:

Verdiği Dersler

Fakülte/MYO

Dönem

Öğrenci Sayısı

Psikoloji

İletişim

2012-2013 / Bahar

200

2013-2014 /Güz

180

Sosyal Hizmet /SYO

2013-2014 /Güz

100

Hemşirelik /SYO

2013-2014 / Bahar

90

Psikolojiye Giriş

İlahiyat

2014-2015 /Güz

2015-2016/Güz

2016-2017/Güz

240

İDKAB

2013-2014 /Güz

75

Sosyal Psikoloji

İletişim

2013-2014 /Güz

65

2013-2014 / Bahar

175

Din Psikolojisi

İlahiyat

2014-2015 / Güz

2015-2016/Güz

2016-2017/Güz

240

Eğitim Psikolojisi

İDKAB

2013-2014 /Bahar

75

Gelişim Psikolojisi

İDKAB

2014-2015 /Güz

75

Sosyal Hizmet /SYO

100

İslam Felsefesi Tarihi

İlahiyat

2014-2015 /Bahar

140

Sosyolojiye Giriş

İlahiyat

2015-2016/Güz

2016-2017/Güz

240

 

8. Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:

Ders İsmi

Anabilim Dalı

Dönemi

İslam Geleneğinde Psikoloji

Temel İslam Bilimleri

2015-2016-Güz

2016-2017-Güz

Ruh Sağlığı ve Dindarlık

Temel İslam Bilimleri

2014-2015-Bahar

İslam Düşüncesinde Medeniyet Tartışmaları

Temel İslam Bilimleri

2015-2016-Bahar

2016-2017-Bahar

 

9. Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar:

9.1. Alpertonga, H., Ünsar, A. S., & Akın, Y. K. (2016). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kaygı Ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (32), 71-83.

9.2. Karaca, F. (2016). Karaca Umre Motivasyonları ve Etkileri Ölçeği. Electronic Turkish Studies11(7).

9.3. Bayar, A., Üstün, A., & Bayar, M. (2016). Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Turkish Studies11(14).

9.4. Buluş, M., & Atan, A. (2016), Öğretmen Adaylarında Ego Durumlarının Tükenmişliği Yordama Gücü.

9.5. Apak, H. (2016). Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Tanrı Algısı: Bingöl Üniversitesi Örneği. Journal Of Social Sciences Institute/Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi6(11).

9.6. Gürsu, O., & Apaydın, Ç.(2016), Narsizm İle Özgüven Arasındaki İlişkide İslâmî Eğilimin Aracılık Rolü.

9.7. Çavuşoğlu, G., Ünver, Ş., Doğan, E., İslamoğlu, İ., & Özdemir, S. (2015). Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları İle Diğer Fakülte Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri10(1).

9.8. Gün, F. (2015). Öğretim Elemanlarının Algılarına Göre Örgütsel Sinizm İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

9.9. Sahbudak, E., Korkmaz, M., Bekçi, M., Öztürk, M., Sahin, D., Sen, E., & Karta, N. (2015). A Study On Developıng A Scale Dırected To The Professıonal Attıtude And Socıal Perceptıons Of Employees 1. Iıb International Refereed Academic Social Sciences Journal6(20), 42.

9.10. Hacıcaferoğlu, S., Hacıcaferoğlu, B., & Seçer, M. (2015). Halk Oyunları Branşına Katılan Sporcuların Yarışma Öncesi Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal Of Science Culture And Sport (Intjscs)3(4), 288-297.

9.11. Kahya, C., (2015). “Örgütsel Sessizlik Ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi / The Relationhip Between Organizational Silence And Burnout Syndrome”, Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic-, Issn: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı), Volume 10/10 Summer 2015, Ankara/Turkey, Www.Turkishstudies.Net, Doı Number: Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.8335, P. 523-546.

9.12. Tazegül, Ü.; Güven, Ö., (2015),“Vücut Geliştirme Sporcuları İle Farklı Spor Dallarındaki Elit Sporcuların Ve Spor Yapmayan Bireylerin Narsisizm Seviyelerinin Karşılaştırılması”, Thejournal Of Academicsocialsciencestudies, Number: 33 , P. 465-473, Spring I.; Kartopu, S. (2013). Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği, Thejournal Of Academicsocialsciencestudies, 6, (6), 625-649.

9.13. Orak, O. S. Vd., (2015), “Yaşlı Hastalarda Tanrı Algısı Ölüm Kaygısını Etkiler Mi?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Thejournal Of International Socialresearch), Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38.; Kartopu, Saffet (2014). “Yaşamı Sürdürme Nedenlerinin Tanrı Algısıyla İlişkisi”, International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic, Volume 9/2, S 887-903.

9.14. Altun, R., (2015), Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Ve Narsisizm İlişkisi(Sinop Örneği), Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.; Kartopu, S. (2013). Narsisizmi’in Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği, International Journal Of Socialsciencestudies, 6/6, 625-649.

9.15. Orhan,F.;Dağcı, A., (2015), “Ergenlikte Dini Kimliğin İnşası: Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme”,Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/4, C. 4, Sayı: 7. Kartopu, S. (2015), Öz Yeterlilik, Kimlik Duygusu Ve Dindarlık Eğilimi, Gümüşhane Üniversitesi Yay., Ankara.

9.16. Seyhan, B. Y., (2015), “Ölüm Kaygısı Ve Dua Tutumu Üzerine Bir Araştırma”, Turkishstudies International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic Volume 10/2 Winter 2015, P. 863-882; Kartopu, S. (2012). "Lise Öğrencileri Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli  Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (K.Maraş Örneği)", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 147-170.

9.17. Şentürk, H.; Yaku, S., (2014), “Hayatın Anlamı Ve Din”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi      Yıl: 2014/2, Sayı: 33; Kartopu, Saffet , Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama, Çü Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi), Adana, 2006.

9.18. Acar, H., (2014), “Manevi İyi Oluş İle Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: Xvııı, Sayı: 2 Sayfa: 391-412; Kartopu, S. (2013). Kaygının Kader Algıları İle İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği). G.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2(3), 238-260. : Kartopu, S. (2014). Yaşamı Sürdürme Nedenlerinin Tanrı Algısıyla İlişkisi. International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic Volume, 9(2), 887-903.

9.19. Karataş, Z., Arslan, D., & Karataş, M. E. (2014). Examiningteachers’strait, Statecursivehandwritinganxiety. Educationalsciences: Theory&Practice, 14(1), 241-248.Karataş, Zeynep, Derya Arslan, And Mustafa Erdal Karataş. "Öğretmenlerin Sürekli, Durumluk Kaygı Ve Bitişik Eğik Yazı Kaygılarının İncelenmesi." (2014). Kartopu, Saffet, “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, (2012): 169. Saffet Kartopu, “Kaygının Kader Algıları İle İlişkileri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sayı: 3, (2013): 258.

9.20. Pamuk, Y., Hamurcu, H., & Armağan, B. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Examination Of Situationalandcontinuousanxiety Level Of Classroomteacherscandidates (Izmir–Buca Sample)....Doi: 10.14686/Buefad. 201428183. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi-Internatıonal Refereed Journal), 3(2), 293-316. Kartopu, Saffet, “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, (2012): 169. Saffet Kartopu, “Kaygının Kader Algıları İle İlişkileri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sayı: 3, (2013): 258.

9.21. Varol, Y. K. (2014). Turkishadaptation Of Thephysicaleducationtraitanxietyscale: Thevalidityandreliabilitystudy Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. International Journal Of Human Sciences, 11(1), 221-235. Kartopu, Saffet, “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, (2012): 169. Saffet Kartopu, “Kaygının Kader Algıları İle İlişkileri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sayı: 3, (2013): 258.

9.22. Varol, Y. K., Erbaş, M. K., & Hüseyin, Ü. N. L. Ü. (2014). Ergenlerin Sosyal Görünüş Kaygıları İle Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Beden Egitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1). Kartopu, Saffet, “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, (2012): 169. Saffet Kartopu, “Kaygının Kader Algıları İle İlişkileri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sayı: 3, (2013): 258.

9.23. Kalemoglu-Varol, Y.,&Erbas, M. K. (2014). Investigation Of Adolescents’ Physicaleducationtraitanxietylevelsby A Range Of Variables. Americanjournal Of Sports Science, 3(1), 1. Kartopu, Saffet, “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, (2012): 169. Saffet Kartopu, “Kaygının Kader Algıları İle İlişkileri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sayı: 3, (2013): 258.

9.24.Özgel, İ., (2014), “Sosyolojik Tefsir Bağlamında “Yalnızlık Sorunu” Karşısında Kur’ân, Ekev Akademi Dergisi Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar); Saffet Kartopu, Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama, Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, Adana Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2006 S. 95.

9.25.Özbolat, A., (2014), “Hutbelerde Söylem Değişimi -Diyanet Hutbeleri Örneği”- Change Of Discourse İn Thesermonsthe Case Of Sermons Of Presıdency Of Relıgıousaffairs), Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi (Thejournal Of International Socialresearch), Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29; Kartopu, Saffet (2013). “Dini Yasayışta Hayatı Sorgulama Ve Anlam Arayışı”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: Iı, S. 3, S. 67-90.

9.26.Özel, İ., (2014), “Dindarlarda Narsizm: Yüksek Din Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma” (Narcıssısm İn Religious People: A Study On Studentsreceivinghigherreligiouseducation), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Thejournal Of International Socialresearch) Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32; Saffet Kartopu (2013). “Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, Thejournal Of Academicsocialsciencestudies, S. 625-649.

9.27.Eşmeli, İ., (2014), “Hıristiyanlık Tarihinde Kilise Ve ‘Kilise’ İçin Kullanılan Metaforlar”, Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic, Volume 9/5 Spring, P. 953-966, Ankara-Turkey; Saffet Kartopu, “Yaşamı Sürdürme Nedenlerinin Tanrı Algısıyla İlişkisi”, Turkishstudies - International Periodicalforthelanguages, Literatureandhistory Of Turkishorturkic, Volume 9/2, Winter 2014, S. 887-903.

9.28.Kıyak, A., (2014), “Yahudilikte Ahlak, Değer Ve İdeal İnsan Tasavvuru”, Uluslararası İnsani Değerlerin İnşası Sempozyumu, 19-21 Haziran, Erzurum; S. Kartopu, (2006). Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adan: Çukurova Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

9.29. Karakaş, A. C., (2013), “Paylaşma Tutumlarının Sınav Kaygısı-Gelecek Kaygısı İle İlişkisi (Sakarya İli Örneği)”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Journal Of The Human Andsocialscienceresearches, Cilt.2, Sayı: 1 – Volume. 2, Issue: 1; Kartopu, Saffet, “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, (2012): 169. Saffet Kartopu, “Kaygının Kader Algıları İle İlişkileri”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sayı: 3, (2013): 258.

9.30. Yılmaz, M., (2013), “Yaşlılıkta Manevi Destek Ve Din Eğitiminin Önemi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 39, Erzurum; Kartopu, Saffet, Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama, (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2006, S. 55.

9.33. Salur, H., (2006), Küreselleşme Bağlamında Din Ve Terörizm, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.; Kartopu, S. (2006). Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsüs.122.

10. Diğer

10.1. Yabancı Dil: Arapça, İngilizce.

10.2. Dergi Hakemliği:  Mütefekkir, Aksaray Üni. İslami İlimler Fak. Dergisi.

10.3. Dergi Hakemliği: ASOSJOURNAL- TheJournal of AcademicSocialScience

10.4. Dergi Hakemliği: TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, Jasstudies.

10.5. Dergi Hakemliği: TurkishStudies, International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureAndHistory of TurkishorTurkic.

10.6.Dergi Hakemliği: G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

10.7.Dergi Yayın Kurulu: Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. Dergisi.

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90