Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK
Dekan Vekili
hizeybek@gumushane.edu.tr